15 Mart 2015 Pazar

Düşman Ceza Hukukunu Anlamaya Çalışmak - II: Jakobs'ta "Düşman"ın Fikri Temelleri Üzerine Kısa Bir Değinme - İlker TepeDÜŞMAN CEZA HUKUKUNU ANLAMAYA ÇALIŞMAK - II: JAKOBS’TA “DÜŞMAN”IN FİKRİ TEMELLERİ ÜZERİNE KISA BİR DEĞİNME


İlker TepeI

Düşman ceza hukukunu anlamaya çalışmak yolunda kendimizce belirlediğimiz ikinci uğrak düşman ceza hukukunun “düşmanı”dır. Belki de bu uğrak, yolculuğumuzun seyrini doğrudan etkileyecek bir yol ayrımında bulunmaktadır. Bunun temel sebebi düşman kavramının bu tasarımda merkezi kavram oluşudur. Dolayısıyla düşmanı tanınmayan bir düşman ceza hukuku spekülasyondan başka bir anlam ifade etmez. Pek tabii ki; bir blog yazısı formatında klavyeye dökülen bu yazı, “Jakobs’un düşmanı”nı tüm boyutlarıyla ortaya koyma iddiası taşımamaktadır. Bu yazıda başarılmak istenen şey; “Jakobs’un düşmanı”nı kendi bağlamında doğru anlamanın ipuçlarını işaret etmek, bu esnada da özellikle Türkiye’de içine düşüldüğüne kanaat getirilen kısa devrelere kısaca değinmektir.

1 Mart 2015 Pazar

Kültür ve Hukuk - Vecdi Aral

KÜLTÜR ve HUKUK*

Vecdi ARAL**


I – Kültür Nedir (Kültür ve Değer)
            Kültür, bir değerin gerçekleşmesi, daha doğrusu gerçekleştirilmesidir. Kültürün anlamı ve özelliği budur. Zaman içinde kültürün oluşması sürecini gözlemlersek, onun değer uğrunda, onların gerçekleştirilmesi yolunda büyük ve yorulmak bilmez bir çaba olduğunu görürüz. Şu var ki, bu arada yüksek (tinsel) değerlerle, aşağı (duyusal) değerler arasındaki ayırıma dikkat etmek gerekir. Asıl kültürü oluşturan, yüksek değerlerin gerçekleştirilmesi, gerçekleşmiş yüksek değerlerdir. Aşağı değerlerin ya da başka bir deyimle araç (yarar) değerlerin gerçekleştirilmesi ise uygarlık dediğimiz kültürün altyapısını meydana getirir.

15 Şubat 2015 Pazar

Hukuk Felsefesinde Değer Rölativizmine Karşı Değer Objektivizmi - Vecdi Aral
HUKUK FELSEFESİNDE DEĞER RÖLATİVİZMİNE KARŞI
DEĞER OBJEKTİVİZMİ*


Vecdi ARAL

Gib deinem Leben einen Sinn durch ein hohes Ideal! Leben ohne Ideal ist nur ein Vegetieren.
H. K. Iranschaehr


(Yüksek bir ideal ile yaşamına anlam ver!             
İdealsiz yaşam, yalnızca bitkisel bir yaşamdır.)PLAN: I – Giriş; II – Değerlerin objektivitesinin temellendirilmesi; III – Değer yaşamındaki görüş ayrılıkları ve bunun açıklanması; IV – Objektif değerlerin bireysel ve toplumsal yaşamındaki önemi; V – Sonuç.

I – Giriş
1. Duyarlığa ve bilince sahip olan insan, gerek kendini ve gerekse çevresini tanımak, ona uymak ve onu değiştirmek üzere, bir takım davranışlarda bulunan bir yaratıktır. Onun bu davranışları iki temel tutuma indirgenebilir: Bilme ve değerlendirme.

İnsan yaradılışı gereği, bilgi edinmek ister. Hiçbir öğrenim görmemiş insan dahi, kendisine bilgisiz denilmesine kolaylıkla razı olmaz. Teknik ve uzmanlıkla ilgili alanlara tüm yabancı olduğunu kabul etse bile, kendisinin hiç değilse bir dünya görüşü olduğunu, onun da bazı şeyler bildiğini söyliyecektir; yoksa, kendisini insan olmaktan çıkmış, insanlığını yitirmiş görürdü. Bu durum gösteriyor ki, bilme (bilgi edinme) insanı insan yapan, onu diğer yaratıklardan ayıran bir özelliktir.[1]

Prof. Dr. Vecdi Aral'dan Üç Not - Umut Koloş

PROF. DR. VECDİ ARAL'DAN ÜÇ NOT


Umut Koloş


Çok yakın bir zaman önce kaybettiğimiz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi kürsüsünün eski öğretim üyelerinden, Hocamız Prof. Dr. Vecdi Aral'ın Yeditepe Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı'nda öğrencisi iken derslerinde tuttuğum notlardan üç tanesini burada paylaşmak istiyorum.

Aral, Türkiye hukuk felsefesi literatürüne iki önemli teorik müdahalede bulunmuştu. Bunlardan ilkinde Değerler Teorisi'ni dolaşıma sokmuş, ikincisinde ise Hukuk'un bir Kültür meselesi olarak ele alınması gereğini vurgulamıştı. Aral'ın bu iki müdahalesini özlü biçimde ortaya koyan makalelerinden ilki olan "Hukuk Felsefesinde Değer Rölativizmine Karşı Değer Objektivizmi" ve ikinci yazı "Kültür ve Hukuk" blog'da yayınlandı.  

Bu paylaşımdaki üç notta ise, kendisinin derslerde ısrarla üzerinde durduğu üç önemli meseleye dair kısa bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler, kısa olmalarına karşın, Aral'ın temel kavrayışına işaret etmesi bakımından önemlidir diye düşünüyorum.

Bu vesileyle, 
Hocamıza tekrar hürmetle...
umut.