15 Kasım 2013 Cuma

Denetim Toplumları - Gilles Deleuze


DENETİM TOPLUMLARI*


Gilles DELEUZE


çev. Ulus Baker


1. Tarihsel Bakımdan

Denetim Toplumları Nedir?

Foucault "disiplin toplumları"nı On sekizinci ve On dokuzuncu yüzyıllara yerleştirmişti. Bu toplumlar doruk noktalarına Yirminci yüzyıl başlarında varmışlardı. Bu toplumlar, geniş ve yaygın kapatıp-kuşatma mekânları düzenlemeleriyle ayırdedilirler. Birey hiç durmadan, her biri kendi yasalarına sahip olan bir kuşatma mekânından öbürüne geçer; önce aile; sonra okul ("artık ailende değilsin"); ardından kışla ("artık okulda değilsin"); en sonunda da fabrika; ara sıra hastane; olasılıkla hapishane, yani kapatılmış-kuşatılmış çevrenin en önde gelen örneği. Analojik bir model oluşturan hapishanedir burada; Rossellini’nin Europa 51 filminin kadın kahramanlarından biri bazı işçileri işbaşında gördüğünde "mahkumlarla karşı karşıya olduğumu sandım" diye haykırabilir.

Hukuk Modeline Karşı - Ulus Baker

HUKUK MODELİNE KARŞI*

Ulus BAKER

Foucault hiçbir zaman yazmayı bir amaç olarak görmedi. Onu büyük bir yazar yapanın tam da bu olduğunu söyleyenler haklıdırlar. Onlar, Foucault'nun yirmi beş yılı aşkın bir zamana yayılan eserinin güzergahlarında şen bir bilimin yol açtığı kahkahaları bastırmasız, özgürce ve sakınmaksızın savuranlar olabildiler: Foucault'nun öncesinde Spinoza ile Nietzsche'yi, sonrasında ise Deleuze'ü ve yeni bir düşünür kuşağını bu kahkaha içinde yakalıyoruz.

1 Kasım 2013 Cuma

Derkenar 1 - Umut Koloş

Derkenar 1:

TOPLUM SÖZLEŞMESİ ve EPİSTEMİK KIRILMALAR


umut.

(Omnis Conventio Interpretatur Rebus Sic Stantibus - Her Sözleşme Şartlar Aynı Kaldıkça Geçerlidir İlkesi Hakkında)

          Hakkında kısaca okuyacağınız ilke, esas olarak, bir özel hukuk ilkesi olarak beliriyor. Ancak hukuk tarihinin toplum sözleşmeleri olarak kaydettiği paradigmanın kendisinin de bir sözleşme tasarımından hareket etmesi sebebiyle, sahipsiz kalmasını umduğum bu satırlara alan açıldığını ileri sürüyorum!

Jakobs'un Düşman Ceza Hukuku Kavramı Hukukun Düşmanı - Henning Rosenau
JAKOBS’UN DÜŞMAN CEZA HUKUKU KAVRAMI HUKUKUN DÜŞMANI*


Henning ROSENAUI.  Düşman  Ceza  Hukuku  Kavramı  Alman  Ceza  Kanununa  mı
Anıyor?

23.7.2004 tarihinde Genel Güvenliğin Korunması Amacıyla kerrer FaillerUygulanacak Hürriyeti sıtlayıcı TedbirlerDüzenleyen Kanun1 yürürlüğe girdi. Bu yasal reformun en önemli kısmını, Ceza Kanunu m.66bde2   zenlenen sonradan verilen güvenlik amlı hürriyeti kısıtlayıcı emniyet tedbiri oluşturmaktadır. Şu an Alman ceza doktrininde yapılan şiddetli ve geniş kapsamlı tartışmalara ve olan genel kanıya bakılırsa, Günther   Jakobs   tarafından   bulunan Düşman   Ceza   Hukukunun   bir elementinin, artık Alman ceza hukukunun bir bölümünü oluşturm olduğu kanısına varılabilir.